تبلیغات
مرکزپیش دانشگاهی دهخدا - كمرویی

كمرویی

چهارشنبه 17 مرداد 1386

كمرویی 

كمرویی یعنی خود توجهی فوق العاده وترس ازمواجه شدن با دیگران می باشد.

كمرویی نوعی ترس یا اضطراب اجتماعی است كه در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا وارتباطات اجتماعی گریز دارد . بنابراین حالت كمرویی وارد شدن فردرابه اماكن جدیدویامحیط های ازجمله كسب وكار وتجارت تازه رابرای فردسخت می نماید .به  هرحال  ما تعریف  واحدی  نمی توانیم برای كمرویی داشته باشیم چرا كه كمرویی برای افراد مختلف دارای معانی متفاوت است . شرایط پیچیده ای است كه آثار مختلفی برجای می گذارد از ناراحتی مختصر تا ترس بی مورد از مردم تا روان رنجوری حاد.

ویژگیهای رفتاری افراد كمرو:

از نظرزیستی وفیزیولوژی می توان به علائمی نظیر تشدید ضربان سرخ شدن چهره اختلال در ریتم تنفس تنش عضلانی تغییر در تن صدا اختلال در كنشهای  بعضی از غدد درون ریز وبرون ریز اشاره كرد و از نظر روانی حركتی -گریه كردن روبرگردانیدن از غریبه ها  و چسبیدن به فرد آشنا-  فرار از جمع  غریبه ها  مخفی  كردن  خود  از   انظار  اطرافیان  غریبه  ونا آشنا وخجالت كشیدن وبه لكنت افتادن و یا با حداقل كلمات سخن گفتن بریده وكم حرف زدن بیشتر عبوس بودن وكمتر لبخند زدن مضطرب و دستپاچه شدن از این پا به آن پا شدن  سر را خم كردن  و زیر  چشمی  به غریبه ها نگاه كردن ، غرق در افكار خود شدن تمایل به سرو كار داشتن بیشتر باكتاب واشیاء ولوازم مختلف به جای انسانها شخصیت انفعالی داشتن گرفته ونگران بودن بیزاری ازدعوت كردن و دعوت شدن  توسط  دیگران تمایل  به تنها   بودن   عدم  انگیزه  برای   فعالیت   اجتماعی- عدم اعتمادبه نفس عدم برخورداری از ابتكار عمل و ارائه خلاقیت های ذهنی و بی جرات و   بی شهامت  بودن  در  افراد كمرو  مشاهده می شود. 

عوامل موثر در بروز كمرویی :

كمرویی یك پدیده پیچیده روانی اجتماعی است كمرویی در نتیجه روابط نادرست بین فردی و عدم سازگاری اجتماعی در مراحل اولیه رشد در خانه ومدرسه پدیدار می گردد.

دراینجا من به  طور خلاصه به  اصلی ترین زمینه های كمرویی اشاره می كنم.

1-كمرویی ناشی از ترس :

درحقیقت افراد كمرو از این مورد می ترسندكه مردم  برایشان  ناآشنا  بوده و یا از آنها قویتر قدرتمندتر و مقتدر ترند و آنهانمی دانند كه درشرایط گوناگون چگونه باآنهابرخوردكننددرحقیقت یك نوع Social fobia دارند.

2-كمرویی ناشی ازشرایط وعوامل خانوادگی :

زمانی كه الگوهای بزرگسال مثل والدین ، خودشان عموما" مضطرب بوده واز مهارت برقراری روابط عاطفی واجتماعی مطلوب وخوشایند با دیگران به ویژه با فرزندان خود بی بهره باشند بدون شك طبیعی است كه فرزندان این خانواده نیز بیاموزند كه كمرو باشند، و یا اینكه سخت گیری بیش از حد به كودكان ونوجوانان و داشتن توقعات زیاد رفتار خصمانه و عصبی با ایشان تنبیه ها وتحقیرها وتهدیدهای ناروا ویا حتی حمایت های افراطی وغیر ضروری  از  فرزندان  از  اصلی ترین  زمینه های رشد معیوب اجتماعی كودك و بروز كمرویی  به شمارمی آیند.

3-كمرویی ناشی ازبرخوردنامناسب معلمین ومدرسه :

متاسفانه در بسیاری از موارد كمرویی كودكان ونوجوانان در محیط مدرسه وفضای كلاس درس تقویت می گردد . وچنین رفتار نا خوشایندی در شخصیت افراد تثبیت می شود . در اكثر موارد رفتار انفعالی و آرام وسكوت مضطربانه كودك یانوجوانان كمرو وناتوان رابه عنوان یك صفت پسندیده وویژگی رفتاری مطلوب تلقی نموده.بعضا"باتاییدو تشویقهای معلمین  به طور مستقیم و غیرمستقیم  سعی می كنند آن را تقویت نمایند . در بسیاری از مدارس دیده شده كه گاهی بالاترین نمره انضباط از آن دانش آموزی است كه كمرو وساكت است.

4-كمرویی ناشی از فشارهای اجتماعی :

عواملی همچون محرومیت هاوآسیب های اجتماعی ناسازگاری های شغلی مقایسه ها وبرتری طلبی های قومی ونژادی وفرهنگی اقتصادی اجتماعی تقویت شخصیت انفعالی و بی احترامی به حقوق فردی در جامعه می تواند از دیگر عوامل زمینه ساز كمرویی ورفتار گوشه گیرانه باشد .

روشهای درمان كمرویی :

كمرویی با دارو برطرف نمی شود و اقدامات پزشكی واستفاده از داروهای آرامبخش وتقویت كننده ها تاثیر مستقیمی بركمرویی  ندارد.كمرویی اساسا" رفتاری است اكتسابی و آموخته شده وبرای برطرف كردن آن باید رفتار تازه ومطلوب اجتماعی در فرد ایجاد شود. اساس درمان كمرویی تغییر در حوزه شناختی وتحول وتغییر در شیوه زندگی فرد است .

-تغییردر شیوه تفكر (طرز فكر در باره خود از نظرزشتی قیافه ورفتارخوددرارتباط با كمرویی)

-یافتن نگرش تازه نسبت به خودومحیط اطراف خود

- برخورداری از قدرت انجام واكنشهای نو در برابراطرافیان وتعامل بین فردی جرات آموزی.

-تغییر در باورها ونظام ارزش هایی كه  كمرویی را تقویت می كند .

-دست یابی به كانون اصلی اضطراب كاهش اضطراب در فرد كمرو.

-تقویت انگیزه وافزایش  مهارتهای اجتماعی وتواناییهای تحصیلی شغلی وحرفه ای -تقویت خود پنداری مثبت .

-ترغیب به فعالیت های اجتماعی -افزایش خود آگاهی وهنر درمانی . 

تدوین: محمد محمودی (مشاور تحصیلی E-mail:moshavermarivan@gmail.com)


 

--

ارسال شده در

دیدگاه ها : دیدگاه

نویسنده : شورش مرادی

صفحات وبلاگ

مطلب اخیر